Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van TinyTronics B.V., gevestigd te Eindhoven met KvK-nummer: 83192425. Hierna genoemd "TinyTronics".
Versie geldig vanaf 9 november 2022.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TinyTronics. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van TinyTronics. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. TinyTronics behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door TinyTronics erkend.
1.4 TinyTronics garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal TinyTronics bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van TinyTronics zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TinyTronics geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW, tenzij dit nadrukkelijk anders aangegeven is.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan TinyTronics heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij TinyTronics. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt TinyTronics er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige (of een deel bij gedeeltelijke retourneren) aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. In geval van toegepaste kortingen gebaseerd op volume of ordertotalen (verlaagde of gratis verzendkosten), ofwel verkregen via kortingscodes worden na gedeeltelijk retourneren herberekend op basis van de behouden aantallen van de producten en tegen de prijzen gewaardeerd die ten tijde van het bevestigen van de bestelling van toepassing waren. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 In geval van retourneren op basis van de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) dienen de geleverde zaken binnen een termijn van 14 dagen teruggestuurd te worden of persoonlijk teruggebracht te zijn naar TinyTronics nadat de afnemer de retourinstructies heeft ontvangen.
4.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door TinyTronics aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij TinyTronics slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
4.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
 • leveringen die verstuurd worden naar landen buiten de Europese Unie. Retourneren is hierbij wel mogelijk, maar de verzendkosten die TinyTronics gemaakt heeft worden niet terugbetaald en dus in rekening gebracht.
 • goederen die gemodificeerd of gesoldeerd zijn en dus niet meer in nieuwstaat verkeren

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij TinyTronics, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van TinyTronics. TinyTronics houdt zich aan de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
5.2 TinyTronics respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 TinyTronics maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5.4 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met onze Privacy Policy.

6. Garantie
6.1 TinyTronics garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van TinyTronics komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. TinyTronics is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan TinyTronics) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan TinyTronics. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan TinyTronics schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door TinyTronics gegrond worden bevonden, zal TinyTronics naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van TinyTronics en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van TinyTronics) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van TinyTronics gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van TinyTronics voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 TinyTronics is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens TinyTronics in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van TinyTronics en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
6.7 Indien de fabrieksgarantietermijn onbekend is hanteert TinyTronics een garantietermijn van 1 jaar na factuurdatum.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt TinyTronics zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden TinyTronics slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van TinyTronics gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 TinyTronics kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen TinyTronics en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door TinyTronics op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 TinyTronics behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
8.3 TinyTronics behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten te annuleren en daarmee de overeenkomst te ontbinden indien er gekozen is voor betaling via overschrijving (Bankoverschrijving) en het bedrag binnen 14 dagen niet is ontvangen. In overleg met TinyTronics kan deze termijn van 14 dagen verlengd worden.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van TinyTronics gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 TinyTronics is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van TinyTronics alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 TinyTronics behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TinyTronics gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien TinyTronics bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 TinyTronics is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door TinyTronics aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij TinyTronics zolang de afnemer de vorderingen van TinyTronics uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van TinyTronics wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door TinyTronics geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan TinyTronics of een door TinyTronics aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin TinyTronics haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht TinyTronics zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan TinyTronics.

13. Oud-voor-nieuw regeling
13.1 Particuliere klanten kunnen bij TinyTronics gebruik maken van de regeling zoals bepaald in de “Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 februari 2014, nr. IENM/BSK-2014/14758, houdende vaststelling regels met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)”, hierna genoemd de “oud-voor-nieuw regeling”.
13.2 De klant kan gebruik maken van de oud-voor-nieuw regeling mits de klant minimaal aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:

 • De klant heeft vóór het plaatsen van de bestelling het verzoek tot deelname aan de oud-voor-nieuw regeling schriftelijk kenbaar gemaakt aan TinyTronics.
 • De klant heeft vóór het plaatsen van de bestelling schriftelijk een goedkeuring ontvangen van TinyTronics met betrekking tot het verzoek tot deelname aan de oud-voor-nieuw regeling.
 • Hetgeen wat teruggestuurd of teruggebracht zal worden betreft oude elektrische en/of elektronische apparatuur van een vergelijkbare aard met die van de nieuwe elektrische en/of elektronische apparatuur welke gekocht zal worden bij TinyTronics.
 • De oude elektrische en/of elektronische apparatuur was enkel bestemd voor particuliere doeleinden en is in het bezit van een particuliere klant.
 • De nieuwe elektrische en/of elektronische apparatuur is bestemd voor particuliere doeleinden en wordt aangeschaft door een particuliere klant gevestigd in Nederland.

13.3 TinyTronics biedt de optie voor het kosteloos terugsturen van oude apparatuur onder de volgende voorwaarden:

 • De klant volgt de instructies voor het terugsturen zoals aangegeven door TinyTronics in de schriftelijke goedkeuring tot deelname aan de oud-voor-nieuw regeling.
 • De bestelling met nieuwe apparatuur wordt verzonden via een door TinyTronics aangeboden manier van bezorgen.
 • De verzenddoos van de nieuwe apparatuur zal hergebruikt worden voor het terugsturen van oude apparatuur of de klant gebruikt desgewenst, op eigen kosten en risico, een eigen verzenddoos.
 • De inhoud van de zending met oude apparatuur bevat enkel de oude apparatuur welke vooraf schriftelijk is aangegeven in het verzoek tot deelname aan de oud-voor-nieuw regeling, tenzij anders overeengekomen met TinyTronics.
 • De oude elektrische en/of elektronische apparatuur wordt teruggestuurd vanuit een adres in Nederland.

13.4 Indien de bestelling met nieuwe apparatuur zal worden opgehaald bij het afhaalpunt van TinyTronics dient de klant de oude apparatuur op het afhaalpunt in te leveren of tegen eigen kosten en risico te verzenden naar TinyTronics.
13.5 TinyTronics behoudt zich het recht om de deelname aan de oud-voor-nieuw regeling vooraf en/of achteraf te weigeren of annuleren op grond van de bepalingen in de oud-voor-nieuw regeling.
13.6 Indien na ontvangst van het oude apparaat bij TinyTronics blijkt dat de klant niet aan alle voorwaarden heeft voldaan zoals vermeld in artikel 13.2, dan heeft TinyTronics het recht om de oude apparatuur, op kosten en risico van de klant, terug te sturen naar de klant.
13.7 Indien na ontvangst van het oude apparaat bij TinyTronics blijkt dat de klant niet aan alle voorwaarden heeft voldaan zoals vermeld in artikel 13.2 en 13.3, dan heeft TinyTronics het recht om de eventueel gemaakte verzendkosten, eerder betaald door TinyTronics, alsnog in rekening te brengen bij de klant met een betalingstermijn van 14 dagen na facturatie van ten hoogste €10,00 incl. 21% BTW per zending.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen TinyTronics en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Eindhoven kennis, tenzij TinyTronics er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

1
false
true
true
Verwijderen
Aanpassen
tr